Precis som för superhjältar är din integritet viktig. Läs mer nedan.

Integritetspolicy

Denna policy beskriver hantering av personuppgifter av Todcare AB (556977-0505) nedan kallad Bolaget.

Hantering av era personuppgifter samt rättslig grund för detta
Din förfrågan kommer att hanteras av Bolaget och registreras i en säker databas. Vår rättsliga grund för att spara uppgifterna baserar sig på följande punkter angivna av Datainspektionen:

  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
  •  Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

Användningsområden för personuppgifter
De personuppgifter som registreras i vårt affärssystem samt ekonomisystem, vilka tillhandahålls av tredje part, kommer i första hand att användas för att möjliggöra arbetet att hitta en lämplig kandidat till ert uppdrag. Personuppgifterna kommer vidare att användas för att, genom Skatteverket, kontrollera att er familj har barn i de åldrar ni angett.

Senare i processen skickas vissa personuppgifter till den VAB-specialist ni valt för respektive uppdrag. Väl under ett uppdrag kan personuppgifter samt uppgifter om barnets hälsotillstånd användas för att konsultera sjukvårdspersonal med tystnadsplikt. Även samtliga VAB-specialister arbetar under tystnadsplikt. Vi kommer också använda personuppgifterna för att, efter vi ingått ett avtal, skicka fakturor och eventuella betalningspåminnelser samt ansöka om RUT hos Skatteverket.

Slutligen kommer personuppgifterna att användas för att skicka information under processens gång samt uppföljning och information efter att ni påbörjat ett avtal med någon av våra kandidater. Vi kommer även att skicka ut information om erbjudanden från Bolaget.

Användningsperiod för personuppgifter
Bolaget ämnar spara angiva personuppgifter så länge matchningsprocessen pågår samt så länge ni aktivt anlitar någon av våra kandidater. Vissa sammanhang kräver att vi sparar informationen längre och det gäller då exempelvis räkenskapsinformation så som fakturaunderlag med mera vilket sparas i minst 7 år.

Den registrerades rättigheter
Det föreligger en rätt att av den registrerade begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet. 

Vi hoppas att vi i denna Integritetspolicy har tydliggjort hur vi hanterar dina personuppgifter, men om någonting är oklart tar vi tacksamt emot din feedback och besvarar dina frågor så att vi kan förbättra vår kommunikation kring detta. Vi vill här även upplysa dig om att du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen eller annan relevant tillsynsmyndighet för det fall du anser att personuppgiftsbehandlingen är felaktig och inte uppfyller lagenliga krav.

Stäng Meny